Vereniging de Moeflon

De Vereniging De Moeflon is opgericht met als doel de instandhouding en verbetering van het welzijn van de moeflonpopulatie in Nederland en het behartigen van de belangen van degenen die zich bezighouden met het beheer van de moeflonpopulaties. De vereniging tracht dit doel te bereiken door een goed beheer, onder andere door het geven van advies, het verzorgen van publicaties, het verstrekken van informatie en voorlichting gericht op de leden en instanies die zich op enigerlei bezighouden met of raakvlakken hebben met moeflons en/of hun biotoop. 

De vereniging verleent diensten aan leden door het verstrekken van een nieuwsbrief en/of het faciliteren van een communicatieplatform, het geven van educatieve voorlichting en het bevorderen van samenwerking tot behoud en beheer van moeflonpopulaties met verwante organisaties, zowel in Nederland als daarbuiten. Het bestuur is samengesteld uit vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De inkomsten bestaan uit lidmaatschap contributies, schenkingen en legaten. De vereniging beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. 

Kijk voor meer informatie op de website van de vereniging.

Vereniging de Moeflon