Privacyverklaring

Download de volledige Privacyverklaring (PDF)

 

Introductie

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, Stichting Horeca Het Nationale Park De Hoge Veluwe, Stichting Hoge Veluwe Fonds en Stichting Faciliteiten het Nationale Park De Hoge Veluwe (hierna gezamenlijk: "Het Park", "wij" en "ons") verzamelen persoonsgegevens over u en andere personen ("betrokkenen"). Wij willen u graag informeren over de verwerking van deze persoonsgegevens. Met het "verwerken" van persoonsgegevens bedoelen wij alles wat er met persoonsgegevens gebeurt, zoals het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken, raadplegen en verwijderen ervan. In deze Privacyverklaring leest u onder andere hoe uw persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is van deze persoonsgegevens, welke rechten u heeft en waar u terecht kunt om deze rechten uit te oefenen of om een vraag te stellen over uw privacy.

Deze Privacyverklaring is ingedeeld aan de hand van het soort dienstverlening dat wij u bieden of de relatie die we met u hebben. Als u bijvoorbeeld klikt op "U bezoekt Het Park", leest u welke persoonsgegevens wij van onze bezoekers verwerken, en waarom. Onder het overzicht met categorieën betrokkenen staat het algemene gedeelte van deze Privacyverklaring waarin informatie is opgenomen die voor alle categorieën betrokkenen geldt. Met "betrokkene" wordt de persoon over wie de persoonsgegevens gaan bedoeld.

Deze Privacyverklaring is gedeeltelijk gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming (de "AVG"), daarom zult u af en toe wat juridische teksten in deze Privacyverklaring zien. Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan privacy@hogeveluwe.nl.

Overzicht van categorieën betrokkenen

Deze Privacyverklaring geldt voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Park als u op één (of meerdere) van de volgende manieren met Het Park in contact bent:

 1. U maakt gebruik van onze website en/of diensten
  1. U bezoekt onze website;
  2. U heeft een ticket/Jaarkaart voor Het Park, één van onze activiteiten en/of het Kröller-Müller Museum aangeschaft of u heeft een product of dienst gekocht of gehuurd via onze webshop;
  3. U heeft een (contact)formulier op onze website ingevuld of u heeft op een andere manier (telefonisch, per e-mail of per post) contact met ons;
  4. U heeft één van onze apps (NPHV | AR of NPHV Biodiversiteit) gedownload;
  5. U heeft zich aangemeld voor of ontvangt nieuwsbrieven of bezoekersenquêtes van Het Park of vult een bezoekersenquête van Het Park in
  6. U doet mee aan Snapshot;
  7. U maakt gebruik van pagina's van Het Park op sociale media.
 2. U bezoekt Het Park
  1. U heeft een ticket/Jaarkaart voor Het Park, één van onze activiteiten en/of het Kröller-Müller Museum aangeschaft aan de balie, bij de ingang of u heeft een ander product of dienst gekocht of gehuurd in onze parkwinkel(s) of in één van onze horecagelegenheden;
  2. U betreedt Het Park;
  3. U bent afgebeeld op door Het Park gepubliceerde foto's of video's.
 3. U steunt Het Park
  1. U steunt Het Park als particuliere donateur of Vriend;
  2. U steunt Het Park met uw bedrijf als Partner van Het Park;
  3. U steunt Het Park met een schoolactie;
  4. U bent vrijwilliger of coördinator van vrijwilligers.
 4. U solliciteert bij Het Park
 5. U of het bedrijf waarvoor u werkt is leverancier of anderszins een zakelijke relatie van Het Park

In aanvulling hierop geldt er nog een aantal Algemene verwerkingen, los van de categorie betrokkenen. Zie hiervoor het onderdeel "Algemene Verwerkingen" van deze Privacyverklaring.

Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijken?

Het Park bestaat uit de volgende stichtingen, die voor de verwerking van uw persoonsgegevens (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken zijn in de zin van de AVG, en alle gevestigd aan het adres Apeldoornseweg 250, 7351 TA Hoenderloo:

Naam verwerkingsverantwoordelijke

KvK nummer

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe

41151066

Stichting Horeca Het Nationale Park De Hoge Veluwe

62831119

Stichting Faciliteiten het Nationale Park de Hoge Veluwe

09073663

Stichting Hoge Veluwe Fonds

08166709

De hoofdactiviteiten van Het Park worden verricht door Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Alle horeca aangelegenheden vallen onder de verantwoordelijkheid van Stichting Horeca Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De verkoop van producten in onze parkwinkel en bijvoorbeeld (het drukwerk van de) plattegronden, de camping en de Theekoepel vallen onder de verantwoordelijkheid van Stichting Faciliteiten het Nationale Park de Hoge Veluwe. Tenslotte worden alle activiteiten in het kader van fondsenwerving verricht vanuit Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Voor vragen over privacy of gegevensbescherming kunt u altijd terecht bij Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. U kunt hiervoor mailen naar privacy@hogeveluwe.nl. Wanneer u wilt bellen treft u de contactgegevens hier

Rechtmatigheid
Het Park verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtmatige verwerkingsgrondslagen:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan één van onze wettelijke verplichtingen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Het Park of een derde. Dit doen we alleen voor zover uw privacybelangen niet zwaarder wegen. U kunt contact met ons opnemen voor informatie over de manier waarop wij de belangen hebben afgewogen. U kunt hiertegen bezwaar maken in verband met uw specifieke situatie;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
 • de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van een betrokkene (dit is bijvoorbeeld aan de orde in geval van acuut dringende noodzakelijke medische hulp of levensgevaar);
 • uw toestemming. U heeft in dat geval het recht om uw toestemming in te trekken.

Per categorie betrokkenen benoemen wij in deze Privacyverklaring op basis van welke rechtmatige grondslag persoonsgegevens in beginsel worden verwerkt.

Uw rechten
Inzage: U heeft het recht om inzage van uw persoonsgegevens te vragen die door of namens ons worden verwerkt. U kunt daarbij ook informatie opvragen over details van de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals:

 • voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt;
 • welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt;
 • of uw persoonsgegevens zijn verstrekt, en aan welke (categorieën van) ontvangers;
 • wat de bewaartermijn van uw persoonsgegevens is (of hoe die termijn bepaald wordt);
 • dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • informatie over de bron van de persoonsgegevens (als wij uw persoonsgegevens niet van u hebben verkregen);
 • of wij uw persoonsgegevens onderwerpen aan geautomatiseerde besluitvorming (besluitvorming zonder menselijke tussenkomst);
 • of uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden gebracht en zo ja, welke passende waarborgen ter bescherming van uw privacy zijn getroffen.

Algemene informatie kunt u ook altijd vinden in deze Privacyverklaring.

Wijziging: Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Beperking: U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens door ons ook laten beperken, bijvoorbeeld gedurende de periode dat wij uw verzoek tot wijziging van uw persoonsgegevens controleren, of uw bezwaar tegen een verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang beoordelen.

Verwijdering van persoonsgegevens: In bepaalde gevallen heeft u het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te (laten) verwijderen, bijvoorbeeld als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen een verwerking, of u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Er kunnen echter op grond van de AVG toegestane redenen zijn om uw persoonsgegevens te behouden. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij uw persoonsgegevens nodig hebben om een lopende dienst aan u te leveren of als wij een wettelijke plicht hebben om de persoonsgegevens te bewaren.

Recht op overdracht van persoonsgegevens: Op uw verzoek verstrekken wij u in bij de AVG geregelde gevallen een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare kopie van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, en heeft u het recht die persoonsgegevens aan een derde partij over te (laten) dragen.

Recht van bezwaar: U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Wij kunnen u hierbij verzoeken om met uw specifieke situatie verband houdende redenen op te geven. Als uw bezwaar het gebruik van persoonsgegevens door ons voor direct marketing doeleinden betreft, zullen wij dit verzoek altijd honoreren.

U kunt al uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@hogeveluwe.nl of een brief te sturen aan: Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, Antwoordnummer 2001, 7350 ZX Hoenderloo. Wij kunnen u vragen om u te identificeren.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u toestemming aan ons heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Uw intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming.

Er gelden volgens de wet verschillende uitzonderingen op de genoemde rechten. Wij zullen van geval tot geval nagaan of daarvan sprake is.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Voor een aantal verwerkingen van uw persoonsgegevens schakelen wij andere partijen in om ons daarbij te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn IT leveranciers, leveranciers van communicatiemiddelen (zoals Mailchimp voor onze nieuwsbrieven), betaaldienstverleners (zoals Ingenico voor het verwerken van online betalingen), onze kassaleverancier, een partij die door Het Park wordt ingehuurd om bezoekersenquêtes uit te voeren onder bezoekers van Het Park, een drukker, financiële of juridische adviseurs en accountants (bijvoorbeeld in geval van een audit). Als een dergelijke partij "verwerker" is (daarvan is sprake als die partij de persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerkt), zullen wij daarmee een verwerkersovereenkomst sluiten waarin wij onder andere afspreken dat de persoonsgegevens alleen volgens onze instructie zullen worden verwerkt en dat er beveiligingsmaatregelen worden getroffen.

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan andere partijen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Hierdoor kunnen uw persoonsgegevens ook in andere landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt.

Wij kiezen er zoveel mogelijk voor om samen te werken met dienstverleners die persoonsgegevens verwerken in landen binnen de EER omdat deze landen privacybescherming bieden conform de AVG. Als er toch situaties zijn waardoor wij kiezen om te werken met dienstverleners die verwerken in landen buiten de EER, dan doen wij dat als voldaan wordt aan de AVG. Dit betekent dat de doorgifte van uw persoonsgegevens aan landen buiten de EER wordt verricht:

(i) als een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat, waaruit blijkt dat het betreffende land of gebied een passend beschermingsniveau biedt, of

(ii) als passende waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn getroffen, bestaande uit

(a) bindende bedrijfsvoorschriften;

(b) een overeenkomst (op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen); of

(c) andere passende waarborgen op een wettelijke basis; of

(iii) als er een andere rechtmatige uitzonderingsgrond is om uw persoonsgegevens te mogen doorgeven.

Hoe komt Het Park aan uw persoonsgegevens?

Zoals u hieronder kunt lezen krijgen wij de meeste persoonsgegevens direct van u. Sommige persoonsgegevens ontvangen wij via cookies (zie hieronder bij 'U maakt gebruik van onze website en/of diensten' onder 'U bezoekt onze website'). Soms komt het voor dat wij persoonsgegevens over u op een andere manier ontvangen, zoals via het Kröller-Müller Museum (als u uw ticket voor Het Park via (de website van) het Kröller-Müller Museum aanschaft), de Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe (als u vrijwilliger of coördinator van vrijwilligers bent), uw partner, onze handelspartners, verzekeraars of externe websites waarmee u zich inschrijft voor activiteiten bij Het Park (zoals inschrijven.nl en uitslagen.nl (Iwan.nl B.V.) voor de Hoge Veluwe Loop). Wij kunnen ook persoonsgegevens over u verwerken uit openbare bronnen, zoals persoonsgegevens die gepubliceerd zijn in het handelsregister, op het internet en/of op sociale media (bijvoorbeeld als u een Like plaatst bij een bericht van Het Park op sociale media).

Verplichte verstrekking van persoonsgegevens

Er kunnen contractuele of wettelijke verplichtingen bestaan die u verplichten om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als dat zo is, laten wij dat aan u weten. Zo zullen wij op (online) formulieren aangeven welke persoonsgegevens verplicht zijn en welke persoonsgegevens optioneel aan ons worden verstrekt. Verstrekt u de persoonsgegevens niet terwijl u daartoe wel verplicht bent, bijvoorbeeld omdat wij deze persoonsgegevens voor onze dienstverlening nodig hebben of omdat wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens te verwerken, dan kunnen wij onze dienstverlening niet leveren en kan dit aanleiding geven tot het beëindiging van onze (zakelijke) relatie.

Persoonsgegevens van kinderen

Het Park verwerkt alleen persoonsgegevens over kinderen (tot 16 jaar) – als toestemming is vereist –met toestemming van (één van) de wettelijke vertegenwoordiger(s)/ouder(s) van het kind.

Wijziging van deze Privacyverklaring en onze Cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring en onze Cookieverklaring aan te passen. De meest recente versie van deze Privacyverklaring wordt altijd op de website van Het Park gepubliceerd en waar noodzakelijk en mogelijk informeren wij u hierover op geschikte wijze.

Versie: december 2021