Nieuws

Hoe nachtvlinders ons meer vertellen over de biodiversiteit in het Park

Maandag 06 maart 2023

Nachtvlinders zijn een goede indicator voor de biodiversiteit en kwaliteit van leefgebieden. Er zijn namelijk veel verschillende soorten nachtvlinders, dit wordt ook wel soortenrijkdom genoemd. Daarnaast reageren nachtvlinders snel op veranderingen in hun omgeving. Nachtvlinders hebben net zoals veel andere insecten een korte levenscyclus, ze leven vaak maar één jaar. Dit kan zowel een negatieve als positieve invloed zijn. Hierdoor kunnen nachtvlinders snel afnemen of juist toenemen, wat een goed beeld geeft van de uitgevoerde beheersmaatregelen. Een maatregel kan bijvoorbeeld zijn het creëren van open plekken in het bos of de aanplant van nieuwe bomen en struiken. Ook invloeden vanuit de natuur, zoals droogte, kunnen goed gemeten worden bij nachtvlinders.

Actie Meer Bomen Nu oogst zaailingen van berk in het Park

Vrijdag 03 maart 2023

Op donderdag 16 februari zijn er vanuit de landelijke actie Meer Bomen Nu zaailingen van berk geoogst uit het Park. Meer Bomen Nu oogst overdadige en ongewenste zaailingen uit natuurgebieden. Deze worden vervolgens weggegeven aan boeren en burgers die willen planten, waardoor bomen en struiken van een kansarme naar een kansrijke plek verplaatst worden. 

Nieuws van boswachter Henk Ruseler: maart

Donderdag 02 maart 2023

Het mag inmiddels duidelijk zijn; ik ben een wandelaar! Een bezigheid waar ik van kindsbeen af immens veel plezier aan beleef. Of ik met al dat gewandel een rondje Aarde (40.075 km) kan aftikken? Ik vermoed van wel, sowieso heb ik op zes van de zeven continenten die onze mooie blauwe planeet rijk is, meer of minder voetstappen staan. Niet dat dit bij mij een gevoel van trots teweeg brengt, ik ben namelijk nooit iemand met streeplijstjes geweest. De reisdoelen buiten Europa kwamen meestentijds op mijn pad omdat vrienden voor korte- of lange tijd hun vleugels buiten dit werelddeel hadden uitgeslagen.

Hoge Veluwe Landschapssymposium

Dinsdag 28 februari 2023

Integrale benadering op landschapsschaal in het terreinbeheer

Op 24 maart 2023 organiseert Het Nationale Park De Hoge Veluwe het 3e Hoge Veluwe Symposium. Het thema is ditmaal de integrale benadering op landschapsschaal in het terreinbeheer. Een hele mond vol. Maar wat is integraal? Onder integraal verstaan we dat er vanuit verschillende invalshoeken gekeken wordt; dat verschillende elementen en facetten in samenhang bekeken worden. Ook natuurbeheerders en landgoedeigenaren hebben te maken met steeds meer functies, factoren, partijen en belangen. Met integraal bedoelen we in dit geval ook de wisselwerking tussen aarde, mens en natuur. Het gaat om het samenspel tussen landschap (bodem, water, geomorfologie); de invloed van de mens (cultuurhistorie) en de natuur (natuurlijke processen). Dat vraagt om een visie op een hoger schaalniveau: op landschapsschaal. Denk aan een samenhangende analyse van de opbouw- en ontstaansgeschiedenis van het landschap; een landschapsecologische systeemanalyse en een gebiedsgerichte benadering. Ook de relatie met de omgeving speelt een rol.

Jachthuis Sint Hubertus gesloten ivm werkzaamheden

Maandag 06 februari 2023

In verband met werkzaamheden zijn er de komende tijd minder rondleidingen in Jachthuis Sint Hubertus.

Erfgoed in het Park

Woensdag 01 februari 2023

Van 18 februari tot en met 5 maart organiseert Het Nationale Park De Hoge Veluwe voor het eerst de Hoge Veluwe Erfgoed Weken. Alle activiteiten in het Park staan dan in het teken van cultuurhistorie, het cultureel erfgoed, het erfgoedbeleid, de collectie en de historische verhalen van het Park.

Zonder gezonde bodem geen gezond bos

Woensdag 01 februari 2023

In het Park zijn we bezig met het revitaliseren van de bosbodem. Dit doen wij om het bos en aanwezige natuurwaarden in het Park te behouden en versterken. Het is hard nodig om hiermee aan de slag te gaan, want de bodem wordt, onder andere door de aanwezige stikstofdepositie, steeds zuurder. Als gevolg van klimaatverandering heeft het bos bovendien steeds vaker te maken met lange perioden van droogte. Dit alles zorgt voor een achteruitgang van de vitaliteit van het bos.