Reglement Park

Algemene voorwaarden. Wij zijn zuinig op ons Park.

Download reglement Park

Reglement Park

(algemene voorwaarden)

 

Definities

 • Aankoop: een overeenkomst, niet zijnde een Reservering, tussen De Hoge Veluwe en een Gast terzake een of meer door De Hoge Veluwe te verlenen diensten en/of te leveren producten (waaronder Horecadiensten, diensten en producten met betrekking tot de Activiteiten, de verhuur van Huurproducten, en de verkoop van Entreebewijzen en winkelartikelen) tegen een door de Gast te betalen prijs, welke overeenkomst bijvoorbeeld tot stand is gekomen via de Webshop of bij de kassa’s bij de ingangen van het Park.
 • Aankoopbewijs: ieder schriftelijk of elektronisch bewijs dat recht geeft tot afname van bepaalde diensten en/of producten in het Park op grond van een Aankoop (waaronder diensten en producten met betrekking tot de Activiteiten en/of de Huurproducten).
 • Activiteiten: activiteiten in het Park die worden georganiseerd en tegen betaling worden aangeboden door De Hoge Veluwe zoals rondleidingen, excursies, wandelingen en fietstochten, al dan niet onder begeleiding van een gids, evenementen zoals, productpresentaties, bedrijfsbijeenkomsten, vergaderingen, concerten en markten, alsmede het ter beschikking stellen van food-producten op bestelling.
 • Bezoeker(s): bezoeker(s) van het Park.
 • Consument: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 • De Hoge Veluwe: Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe (en aan haar gelieerde stichtingen), Apeldoornseweg 250, 7351 TA Hoenderloo (Telefoon: 055-8330833, KvK: 41151066, btw-nummer: NL0029.75.671.B.01).
 • Entreebewijs: ieder kaartje, ticket en/of ander bewijs waarmee toegang tot het Park gekregen kan worden, waaronder een e-ticket, een boca-ticket, vouchers en abonnementen (Jaarkaart).
 • Het Park: het terrein van De Hoge Veluwe, inclusief alle gebouwen en bouwwerken die zich hierop bevinden, die in eigendom zijn van De Hoge Veluwe.
 • Horecadienst: het verstrekken van eten en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten.
 • Horecaovereenkomst: een overeenkomst tussen De Hoge Veluwe en een Gast terzake een of meer door De Hoge Veluwe te verlenen Horecadiensten tegen een door de Gast te betalen prijs.
 • Huurproducten: fietsen, GPS-apparaten, iPads, lespakketten en eventuele andere zaken die in het Park kunnen worden gehuurd.
 • Gast: een Bezoeker en/of natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met De Hoge Veluwe een Horecaovereenkomst heeft gesloten.
 • Groep: Een groep van 10 of meer Gasten aan wie door De Hoge Veluwe producten moeten worden geleverd en/of diensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen Reserveringen.
 • Individu: Iedere persoon, vallende onder Gast, die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.
 • No-show: het niet afnemen of niet gebruikmaken van een op grond van één of meer Aankopen of Reserveringen door De Hoge Veluwe te verstrekken dienst en/of te leveren product, zonder dat de betreffende Aankoop of Reservering rechtsgeldig en met inachtneming van het reglement door de Gast is geannuleerd.
 • Omzetgarantie: de schriftelijke verklaring van een Gast dat terzake één of meer Reserveringen door De Hoge Veluwe ten minste een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd.
 • Pad: elke andere door of namens De Hoge Veluwe aangelegde baan, die geen Verharde weg is, die dient voor de afwikkeling van verkeer van voertuigen of personen en is aangegeven op de meest recente wandel-, fiets- en autokaart.
 • Rijwielherstelplaats: het gebouw met daarin een herstelplaats voor fietsen, tandems en andere rijwielen welke is gelegen in het centrum van het Park.
 • Reservering: een overeenkomst tussen De Hoge Veluwe en een Gast terzake een of meer door De Hoge Veluwe te verlenen diensten en/of te leveren producten (waaronder Horecadiensten, diensten en producten met betrekking tot de Activiteiten, de verhuur van Huurproducten, en de verkoop van Entreebewijzen en winkelartikelen) tegen een door de Gast te betalen prijs die tot stand is gekomen  door (schriftelijke) aanvaarding van een door de Hoge Veluwe per e-mail (reserveringen@hogeveluwe.nl) verstrekte offerte.
 • Reserveringsbewijs: ieder schriftelijk of elektronisch bewijs dat recht geeft tot afname van bepaalde diensten en/of producten in het Park op grond van een Reservering (waaronder diensten en producten met betrekking tot de Activiteiten en/of de Huurproducten).
 • Reserveringswaarde: de totale waarde van de door De Hoge Veluwe te verlenen diensten en/of te leveren producten (inclusief btw) onder één of meer Reserveringen zoals aan de Gast medegedeeld en/of vermeld in de door de Gast aanvaarde offerte.
 • Verharde weg: door of namens De Hoge Veluwe aangelegde baan van stenen, beton of asfalt, die dient voor de afwikkeling van verkeer van voertuigen of personen en is aangegeven op de meest recente wandel-, fiets- en autokaart.
 • Webshop: de webshop van De Hoge Veluwe (te bereiken via het webadres: https://www.hogeveluwe.nl/nl/webshop)
 • Witte Fietsen: de door De Hoge Veluwe beschikbaar gestelde witte fietsen, waarvan Bezoekers gebruik mogen maken binnen het Park zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.

 

Art. 1 Toepasselijkheid

 1. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid binnen het Park te waarborgen en de (contractuele) verhouding met Gasten te regelen.
 2. Bij ieder(e) afname of gebruik van diensten en/of producten in het Park (waaronder Horecadiensten, diensten en producten met betrekking tot de Activiteiten, Huurproducten, Entreebewijzen en winkelartikelen), Aankoop en/of Reservering (al dan niet in combinatie), accepteert de Gast uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van dit reglement. Dit reglement is te raadplegen via de website van het Park en ligt ter inzage bij de toegangspoorten van het Park, waar onder meer Entreebewijzen en diensten en producten met betrekking tot de Activiteiten en/of Huurproducten kunnen worden afgenomen.
 3. Zodra de Bezoeker het Park betreedt, aanvaardt de Bezoeker uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van dit reglement en is de Bezoeker verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van De Hoge Veluwe gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.
 4. Het reglement strekt mede ten behoeve van alle (rechts)personen waarvan De Hoge Veluwe bij de uitvoering van enige Aankoop, Reservering of verlening van bepaalde diensten en/of levering van producten in het Park met de Gast gebruik maakt.

Art. 2 Algemene gedragsregels

 1. Iedere Gast is gehouden om zich in het Park te houden aan de voorschriften in dit artikel, tenzij voor afwijking van de naleving van een voorschrift aan de Gast voorafgaande schriftelijk toestemming van de directie van De Hoge Veluwe is verkregen.
 2. De Bezoeker dient zich in overeenstemming met de algemeen verbindende voorschriften, de openbare orde, de goede zeden en de in het Park geldende regels van fatsoen te gedragen.
 3. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten is niet toegestaan.
 4. Het expliciet uitdragen van (geloofs)overtuigingen en/of het houden van demonstraties is niet toegestaan.
 5. Roken in de gebouwen en op het terras van het Parkrestaurant is niet toegestaan, behalve op de daartoe aangewezen locaties. Roken in geval van aanhoudende droogte is niet toegestaan.
 6. Het gebruik van drones is niet toegestaan.
 7. Het maken van beeld- en/of geluidsmateriaal is toegestaan, mits voor privédoeleinden. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal met daarop het Park is niet toegestaan.
 8. Het moedwillig lawaai maken en, naar het oordeel van De Hoge Veluwe, hoorbaar gebruiken van radio’s, recorders en andere geluidsdragers is niet toegestaan. Indien sprake is van moedwillig lawaai, is het personeel van De Hoge Veluwe bevoegd de geluidsdrager tijdelijk in bewaring te nemen.
 9. Het meebrengen van eigen consumpties in de horecavoorzieningen is niet toegestaan. Eigen consumpties mogen slechts worden genuttigd op de daartoe aangegeven plaatsen.
 10. Het gebruik van de naam "De Hoge Veluwe" en "het Jachthuis Sint Hubertus" en de daaraan verbonden merken buiten het Park is niet toegestaan.
 11. Het is Bezoekers niet toegestaan om:
  1. dieren te verontrusten, te verstoren of te voeren, waaronder mede verstaan wordt het achterlaten van voedsel alsook het lokken van dieren met voer;
  2. zich in of op het water te begeven en/of te vissen zonder vergunning;
  3. te kamperen in het Park van De Hoge Veluwe;
  4. kraampjes, strandtentjes, windschermen, campers en tenten op gronden van De Hoge Veluwe te plaatsen;
  5. Witte Fietsen en Huurproducten die eigendom zijn van De Hoge Veluwe mee te nemen buiten het Park; en/of
  6. te barbecueën, waarbij geldt dat toestemming om te barbecueën slechts door De Hoge Veluwe wordt verleend op de plaatsen die daarvoor in het Park zijn aangegeven.
 12. Afval dient in de in het Park aanwezige afvalbakken en/of containers gedeponeerd te worden dan wel te worden meegenomen.
 13. Bezoekers dienen op het terrein gevonden voorwerpen af te geven aan medewerkers van De Hoge Veluwe bij het Museonder of bij een van de drie ingangen van het Park.Gevonden voorwerpen worden maximaal 3 maanden bewaard. 
 14. Het dragen en/of meenemen van wapens of andere, naar het oordeel van De Hoge Veluwe, gevaarlijke voorwerpen is niet toegestaan. De Hoge Veluwe behoudt zich het recht voor de bezitter hiervan uit het Park te verwijderen, indien nodig in samenwerking met de politie.
 15. Aan Bezoekers die onder invloed van alcohol of verdovende middelen blijken te zijn, dan wel handelen in en/of in het bezit zijn van verdovende middelen, dan wel naar het oordeel van De Hoge Veluwe anderszins de orde verstoren, kan de toegang tot het Park geweigerd dan wel ontzegd worden zonder dat zij aanspraak hebben op enige vergoeding.
 16. Baldadigheid en/of vernieling, fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins, naar het oordeel van De Hoge Veluwe, ongewenst gedrag jegens andere Bezoekers en/of het personeel van De Hoge Veluwe wordt niet getolereerd. Bezoekers die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen uit het Park worden gezet en de toegang worden ontzegd.
 17. Klimmen op of over muren en omheiningen van of in het Park is niet toegestaan.
 18. Bezoekers dienen de brandweervoorschriften en -aanduidingen op te volgen. Vuur maken is niet toegestaan.
 19. Het meenemen van planten, paddenstoelen, takken, bloemen, mos, groen, levende of dode dieren, geweistangen en andere natuurlijke voorwerpen is niet toegestaan. Van overtreding van dit verbod wordt onverwijld aangifte gedaan bij de politie.

Art. 3 Toegang

 1. Betreding van het Park geschiedt op eigen risico. De Hoge Veluwe is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade.
 2. Entree tot het Park is slechts toegestaan met een geldig Entreebewijs via de daarvoor bestemde toegangspoorten van het Park.
 3. Nadrukken, aanbieden en verhandelen van Entreebewijzen, kortingsbonnen en dergelijke, is verboden. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.
 4. Het Entreebewijs dient tijdens het verblijf in het Park op verzoek van één van onze medewerkers getoond te kunnen worden.
 5. Voor gedeelten van het Park kan De Hoge Veluwe extra entreegeld vragen.
 6. Het Entreebewijs is alleen geldig op de dag van uitgifte of voor de periode die erop staat. De geldigheidsduur van het Entreebewijs voor een bepaalde tijd en/of datum kan niet worden verlengd.
 7. Als het Entreebewijs niet (volledig) wordt benut, wordt geen geld gerestitueerd.
 8. Entreebewijzen blijven eigendom van De Hoge Veluwe. Ze kunnen worden ingenomen indien de bezitter hiervan zich onbehoorlijk gedraagt of in strijd handelt met dit reglement.
 9. Het zich buiten openingstijden ophouden in het Park is niet toegestaan. Toegang tot het Park wordt geboden tot één uur voor sluitingstijd.
 10. De Hoge Veluwe behoudt zich het recht voor om de openingsdagen en/of openingstijden gedurende het seizoen te wijzigen.
 11. De Hoge Veluwe is bevoegd een attractie of onderdeel van het Park te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan Gasten gehouden te zijn.
 12. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het Park uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene betreden. Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leerkrachten en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van de door hen begeleide groepsleden.
 13. De Hoge Veluwe behoudt zich in verband met de veiligheid het recht voor om de toegang tot het Park te ontzeggen aan Bezoekers bij grote aantallen Bezoekers.
 14. Schoolgroepen en delen van schoolgroepen dienen bij hun bezoek aan het Park steeds begeleid te worden door een of meer begeleiders. Dat geldt ook bij het bezoeken van alle gebouwen in het Park. Op hun bezoek is het reglement scholen van toepassing( te raadplegen op https://www.hogeveluwe.nl/nl/over-het-park/reglement-park/reglement-scholen).

Art. 4 Verkeer en Parkeren

 1. In het Park en op de daarbij behorende parkeerplaatsen gelden de verkeersregels uit de Wegenverkeerswet 1994 en aanverwante regelgeving. Teneinde storingen in het verkeer te voorkomen, dienen de aanwijzingen van medewerkers van De Hoge Veluwe opgevolgd te worden. Wanneer de verkeersregels en/of aanwijzingen van medewerkers van De Hoge Veluwe naar het oordeel van De Hoge Veluwe niet of onvoldoende opgevolgd worden, is De Hoge Veluwe gerechtigd het (motor)voertuig van de Bezoeker op het parkeerterrein van De Hoge Veluwe te weigeren dan wel op risico en op kosten van de Bezoeker het voertuig van de parkeerplaats te verwijderen.
 2. Auto’s en motoren dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein in het Park in de aangegeven vakken of in de bermen van de wegen. Waar de berm niet duidelijk in het terrein herkenbaar is, geldt een strook van 5 meter langs de weg als berm. (Brom)fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling. Parkeren geschiedt geheel op eigen risico. De Hoge Veluwe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade.
 3. Gemotoriseerd verkeer is alleen toegestaan op de Verharde wegen.
 4. De maximaal toegestane snelheid is 60 km per uur. De adviessnelheid is 40 km per uur.
 5. Het is verboden buiten verharde wegen en fietspaden te fietsen.
 6. Fietsers op speedpedelecs, racefietsen en mountainbikes zijn enkel toegestaan op de aangewezen fietspaden, met aangepaste snelheid en niet in groepsverband.
 7. Wandelaars en fietsers wordt vanwege hun veiligheid geadviseerd geen gebruik te maken van de Verharde wegen die tevens voor auto's toegankelijk zijn. 
 8. Bezoekers die gebruik maken van een Witte Fiets of een eigen fiets wordt dringend geadviseerd om niet in het Park te fietsen voor zonsopgang, na zonsondergang of bij belemmerd zicht (waarvan in ieder geval sprake is bij minder dan 50 meter zicht).
 9. Wandelaars en fietsers dienen zich bewust te zijn van het feit dat ze met hun activiteiten risico's lopen als gevolg van natuurverschijnselen (waaronder vallende en gevallen takken), weersverschijnselen (zoals hagel, onweer en gladheid) en als gevolg van de aanwezigheid van ongelijke Verharde wegen en weg- en wildroosters.
 10. Wandelen is in het Park alleen toegestaan op Verharde wegen en op Paden, zoals ook aangegeven op de meest recente wandel-, fiets-, en autokaart. De gemarkeerde rustgebieden voor het grofwild mogen niet worden betreden. 
 11. Ruiters moeten gebruik maken van de Paden en de bermen van de Verharde wegen. De gemarkeerde rustgebieden voor grofwild mogen niet worden betreden.
 12. Aanspanningen zijn alleen toegestaan op Verharde wegen en op de ruiterroutes. Grote delen van de aangegeven ruiterroutes zijn ongeschikt voor aanspanningen.

Art. 5  Aansprakelijkheid en veiligheid

 1. De Hoge Veluwe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van Gasten ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan het Park (waaronder begrepen de horecagelegenheden ter plaatse, en als gevolg van het gebruik van enig (technisch) (hulp)middel (zoals apps) beschikbaar gesteld door De Hoge Veluwe), behoudens voor zover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Hoge Veluwe. De Hoge Veluwe is ook niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving. Voor zover De Hoge Veluwe niet met succes een beroep kan doen op genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat De Hoge Veluwe maximaal aansprakelijk is voor het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald aangevuld met het bedrag van het eigen risico van De Hoge Veluwe.
 2. De Hoge Veluwe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan (bezittingen van) Gasten ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan het Park (waaronder begrepen de horecagelegenheden ter plaatse, en als gevolg van het gebruik van enig (technisch) (hulp)middel (zoals apps) beschikbaar gesteld door De Hoge Veluwe), als gevolg van handelen of nalaten van de Gast in strijd met enig (gedrags)voorschrift van dit reglement. Bij diefstal zal te allen tijde contact worden opgenomen met de politie.
 3. Gasten zijn aansprakelijk voor alle schade van De Hoge Veluwe en/of enige derde die is ontstaan als gevolg van hun handelen of nalaten (al dan niet in strijd met dit reglement), alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of zaak waarvan de Gast houder is of die onder zijn toezicht staat. Begeleiders zijn verantwoordelijk voor diegenen die onder hun begeleiding het Park bezoeken. Begeleiders zijn aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door diegenen die aan hun begeleiding zijn toevertrouwd. De hoogte van het te vergoeden schadebedrag staat ter discretie van De Hoge Veluwe, waarvan enkel kan worden afgeweken als de Gast aantoont dat het te betalen schadebedrag kennelijk onredelijk is.
 4. Wanneer een Bezoeker geconfronteerd wordt met een onveilige situatie en/of schade, dient de Bezoeker dit zo spoedig mogelijk te melden bij een van de medewerkers van De Hoge Veluwe. Ook ingeval de Bezoeker zelf schade veroorzaakt, dient hij dit bij een van de medewerkers van De Hoge Veluwe te melden voordat hij het Park verlaat.
 5. De Hoge Veluwe wijst Bezoekers er hierbij op dat er sprake kan zijn van cameratoezicht ter bescherming van de veiligheid en eigendommen van de Bezoekers en De Hoge Veluwe.
 6. Het is mogelijk dat Bezoekers gefotografeerd of gefilmd worden. De Hoge Veluwe behoudt zich het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken, waarbij rekening wordt gehouden met het in Nederland geldende portretrecht.

Art. 6 Gebruik van voorzieningen

 1. Het gebruik van attracties, voorzieningen en/of speeltoestellen in het Park geschiedt geheel voor eigen risico.
 2. Voor zover niet anders aangegeven, staan de attracties en overige voorzieningen tot de beschikking van de Bezoekers. Daar waar dat vermeld is, dient voor het gebruik aanvullend te worden betaald.
 3. Bij het gebruik van attracties en overige voorzieningen dienen de aanwijzingen/gebruiksregels, die op de borden staan vermeld en/of door de medewerkers van De Hoge Veluwe worden gegeven, te worden opgevolgd.
 4. Voor een aantal attracties kunnen beperkingen gelden voor het gebruik, bijvoorbeeld een minimale of maximale lengte of leeftijd. Mocht een Bezoeker de aanwijzingen/gebruiksregels niet opvolgen, dan zijn de medewerkers van De Hoge Veluwe gerechtigd de Bezoeker het gebruik van de attractie of de voorziening te ontzeggen, zonder dat de Gast aanspraak heeft op enige vergoeding.
 5. De Hoge Veluwe is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet opvolgen van de aanwijzingen/gebruiksregels.

Art. 7 Kleding

 1. Het is verboden om badkleding te dragen of om met ontbloot bovenlichaam in het Park te verblijven, uitgezonderd bij badplaatsen en directe omgeving hiervan, alwaar het dragen van gepaste badkleding verplicht is.

Art. 8 Voertuigen

 1. Het is verboden om het Park te betreden met de volgende voertuigen e-choppers, fatbikes, loopbandfiets, crosstrainerfiets, stepfiets, duofietsen of een elektrische step.

Art. 9 Huisdieren

 1. Huisdieren of andere (gezelschaps)dieren zijn niet toegestaan in het Park, met uitzondering van honden en paarden.
 2. Honden en paarden zijn enkel toegestaan in het Park indien zij fysiek zijn aangelijnd. Het gebruik van een elektronische lijn of een alternatieve voorziening is niet toegestaan.
 3. Honden en paarden zijn niet toegestaan in de gebouwen in het Park, met uitzondering van honden in het Parkrestaurant/de Parkwinkel.
 4. Assistentiehonden en/of blindengeleidehonden zijn in alle gevallen toegestaan. 

Art. 10 Verhuur van producten

 1. De Huurproducten kunnen in het Park of, voor een deel van de Huurproducten, vooraf via internet voor een specifieke datum en tijd worden gehuurd door Gasten.
 2. Een Huurproduct mag slechts gebruikt worden door een Bezoeker overeenkomstig de normale bestemming en moet bij De Hoge Veluwe in de staat waarin het gehuurde Huurproduct door de Bezoeker werd ontvangen, worden ingeleverd. De Gast is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van een Huurproduct of onderdelen daarvan. De hoogte van het te vergoeden schadebedrag staat ter discretie van De Hoge Veluwe, waarvan enkel kan worden afgeweken als de Gast aantoont dat het te betalen schadebedrag kennelijk onredelijk is.
 3. De huursom voor de Huurproducten wordt bepaald aan de hand van de bij de Aankoop of de Reservering bij De Hoge Veluwe geldende tarieven, zoals deze duidelijk vermeld zijn of in het Park ter inzage liggen. De huursom wordt ingeval van een Aankoop vooraf voldaan, tenzij anders is vermeld.
 4. Een Huurproduct wordt alleen meegegeven aan de Bezoeker op vertoon van een geldig Aankoopbewijs of Reserveringsbewijs.
 5. Bij aankoop van een Huurproduct via de Webshop wordt het Aankoopbewijs direct na betaling digitaal verzonden naar het opgegeven e-mailadres. 
 6. De Hoge Veluwe is niet aansprakelijk indien het door de koper ingevoerde e-mailadres niet correct is en/of zijn e-mailaccount niet correct werkt.
 7. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering van een gehuurd Huurproduct zoals in het huurcontract vermeld of mondeling is afgesproken. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van De Hoge Veluwe en wel tegen de geldende (verlengings)tarieven. Tussentijdse inlevering van een gehuurd Huurproduct doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in de Aankoop of Reservering vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.
 8. Een gehuurd Huurproduct moet op een afgesproken locatie worden ingeleverd uiterlijk op het afgesproken (en eventueel vastgelegde) tijdstip van inlevering, indien niet anders bepaald betreft de locatie van inlevering de Rijwielherstelplaats.
 9. Een eventuele waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen de Gast aan De Hoge Veluwe verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst onverminderd de verplichting van de Gast het eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag contant te voldoen, en onverminderd het recht van De Hoge Veluwe op volledige schadevergoeding.
 10. De Hoge Veluwe is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van een Huurproduct.

Art. 11 Witte Fietsen

 1. De Witte Fietsen kunnen door Bezoekers worden gebruikt in het Park zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.
 2. De Witte Fietsen die in de fietsenstallingen in het Park zijn gestald staan tot de beschikking van iedere Bezoeker.
 3. De Witte Fietsen kunnen niet worden gereserveerd en mogen niet op slot worden gezet.
 4. De Witte Fietsen mogen slechts worden gebruikt op de Verharde wegen van het Park, zoals ook aangegeven op de meest recente wandel-, fiets-, en autokaart, conform de normale bestemming van de Witte Fietsen, door geoefende berijders en in daarvoor geschikte (weers)omstandigheden. Het is verboden om andere personen, bagage of andere zaken te vervoeren met de Witte Fietsen.
 5. Het gebruik van de Witte Fietsen geschiedt geheel voor eigen risico. De Hoge Veluwe is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de Witte Fietsen.
 6. Een gebruiker van de Witte Fiets dient zich ervan bewust te zijn dat de Witte Fietsen geen verlichting hebben, dat de verlichting in het Park beperkt is en dat de Witte Fietsen niet zijn voorzien van een fietshelm. Het gebruik van de Witte Fietsen voor zonsopgang, na zonsondergang of bij belemmerd zicht (waarvan in ieder geval sprake is bij minder dan 50 meter zicht) wordt dringend afgeraden.
 7. Een gebruiker van de Witte Fiets is verplicht om de betreffende Witte Fiets terug te plaatsen in de fietsstallingen in het Park. De Bezoeker is verplicht om onverwijld melding te maken bij De Hoge Veluwe indien er sprake is van twijfel over de veiligheid van de Witte Fiets of eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de Witte Fiets. 
 8. De gebruiker van een Witte Fiets is verplicht als verantwoord persoon voor de betreffende Witte Fiets te zorgen. Schade die wordt toegebracht aan een Witte Fiets door een gebruiker van een Witte Fiets, zal door de gebruiker van de betreffende Witte Fiets worden vergoed aan De Hoge Veluwe. De hoogte van het te vergoeden schadebedrag staat ter discretie van De Hoge Veluwe, waarvan enkel kan worden afgeweken als de Bezoeker aantoont dat het te betalen schadebedrag kennelijk onredelijk is.

Art. 12 Activiteiten

 1. Producten en/of diensten met betrekking tot de Activiteiten kunnen in het Park of vooraf via internet voor een specifieke datum en tijd worden geboekt door Gasten.
 2. De prijs wordt bepaald aan de hand van de bij de Aankoop of de Reservering voor de producten en/of diensten met betrekking tot de Activiteiten bij De Hoge Veluwe geldende tarieven, zoals deze duidelijk vermeld zijn of in het Park ter inzage liggen. De prijs wordt vooraf voldaan, tenzij anders is vermeld.
 3. Bij aankoop van een Activiteit via de Webshop wordt het Aankoopbewijs direct na betaling digitaal verzonden naar het opgegeven e-mailadres. 
 4. De Hoge Veluwe is niet aansprakelijk indien het door de Gast ingevoerde e-mailadres niet correct is en/of zijn e-mailaccount niet correct werkt.
 5. Als diensten en/of producten met betrekking tot de Activiteit niet (volledig) worden benut, wordt in beginsel geen geld gerestitueerd, tenzij De Hoge Veluwe anders beslist.
 6. Het Aankoopbewijs of het Reserveringsbewijs geeft recht op deelname aan de Activiteit op de plaats en het tijdstip van de Activiteit zoals bij de Aankoop of Reservering is vermeld.
 7. De Hoge Veluwe is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het deelnemen aan enige Activiteit.

Art. 13 Entreebewijzen

 1. Het is mogelijk via de Webshop elektronische Entreebewijzen (e-tickets) te kopen. Deze e-tickets worden voorzien van een unieke barcode. De e-tickets worden na betaling direct digitaal verzonden naar het opgegeven e-mailadres.
 2. De Hoge Veluwe is niet aansprakelijk indien het door de koper ingevoerde e-mailadres niet correct is en/of zijn e-mailaccount niet correct werkt.
 3. De koper dient de e-tickets zelf in goede kwaliteit, bij voorkeur digitaal (dus bijvoorbeeld op een mobiele telefoon), mee te nemen naar de entree van het Park, waar het e-ticket wordt gecontroleerd. 
 4. Elk e-ticket is slechts eenmaal te gebruiken. De barcodes op de e-tickets mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Bij onleesbare tickets kan de toegang tot het Park worden geweigerd.
 5. Het recht van ontbinding binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van redenen geldt niet voor de aankoop via internet of e-mail van een Entreebewijs dat is gekoppeld aan een specifieke bezoekdatum. Indien een Consument door overmacht, waaronder ziekte wordt begrepen, geen gebruik heeft kunnen maken het via internet aangekochte Entreebewijs dat is gekoppeld aan een specifieke bezoekdatum, zal De Hoge Veluwe in beginsel (tenzij De Hoge Veluwe anders beslist) de Consument uit coulance een voucher verstrekken dat op een ander moment alsnog toegang geeft. Voor een beroep op deze coulanceregeling kan een e-mail worden gestuurd aan reserveringen@hogeveluwe.nl.
 6. Indien door technische storingen van welke aard dan ook de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden is het e-ticket niet geldig. De Hoge Veluwe aanvaardt terzake hiervan geen enkele aansprakelijkheid.
 7. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van De Hoge Veluwe e- tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken. E-tickets kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties en/of kortingsacties, tenzij anders is vermeld. Indien de geldigheidsdatum van de etickets is verlopen, is het niet mogelijk deze om te ruilen en bestaat er geen recht op restitutie.

Art. 14 Annulering van een Aankoop door de Gast

 1. Bij annulering van een Aankoop door een Gast of in geval van een No-show, wordt in beginsel geen geld gerestitueerd, tenzij De Hoge Veluwe anders beslist.

Art. 15 Aanvraag en annulering van een Reservering door de Gast

 1. Een aanvraag voor een Reservering kan worden gedaan per e-mail (reserveringen@hogeveluwe.nl) of per telefoon (055-8330833) via de afdeling reserveringen van De Hoge Veluwe (zie voor de meest recente contactinformatie: https://www.hogeveluwe.nl/nl/over-het-park/contact). Een Reservering komt in ieder geval tot stand wanneer de Gast de door De Hoge Veluwe verstrekte offerte met daarin een aanbod per e-mail of anderszins schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd en/of (elektronisch) heeft ondertekend.
 2. Een door De Hoge Veluwe verstrekte offerte met daarin een aanbod kan enkel schriftelijk worden verleend en is 14 dagen geldig, na welke termijn het aanbod in die offerte komt te vervallen, tenzij De Hoge Veluwe in de offerte anders heeft bepaald. Indien een andere potentiële Gast De Hoge Veluwe binnen die 14 dagen een aanbod doet tot het maken van een Reservering terzake het totaal of een gedeelte van de in offerte uitstaande producten en/of diensten, kan De Hoge Veluwe een verkorte termijn geven van 2 dagen waarna de offerte komt te vervallen.
 3. Bij annulering van een Reservering door een Groep zijn, onverminderd het bepaalde onder lid 6 van dit artikel, de volgende bedragen verschuldigd aan De Hoge Veluwe:
  1. geen vergoeding als de annulering plaatsvindt 6 maanden of meer voor het tijdstip dat is gereserveerd.
  2. een vergoeding van 10% van de Reserveringswaarde als de annulering plaatsvindt meer dan 3 maanden  (maar minder dan 6 maanden) voor het tijdstip waarvoor is gereserveerd.
  3. een vergoeding van 15% van de Reserveringswaarde als de annulering plaatsvindt meer dan 2 maanden (maar minder dan 3 maanden) voor het tijdstip waarvoor is gereserveerd.
  4. een vergoeding van 35% van de Reserveringswaarde als de annulering plaatsvindt meer dan 1 maand (maar minder dan 2 maanden) voor het tijdstip waarvoor is gereserveerd.
  5. een vergoeding van 60% van de Reserveringswaarde als de annulering plaatsvindt meer dan 14 dagen of meer (maar minder dan 1 maand) voor het tijdstip waarvoor is gereserveerd.
  6. een vergoeding van 85% van de Reserveringswaarde als de annulering plaatsvindt meer dan 7 dagen (maar minder dan 14 dagen) voor het tijdstip waarvoor is gereserveerd.
  7. een vergoeding van 100% van de Reserveringswaarde als de annulering plaatsvindt 7 dagen of minder voor het tijdstip waarvoor is gereserveerd.
 4. Bij annulering van een Reservering door één of meer Individuen zijn, onverminderd het bepaalde onder lid 6 van dit artikel, de volgende bedragen verschuldigd aan De Hoge Veluwe:
  1. geen vergoeding als de annulering plaatsvindt 1 maand of meer voor het tijdstip dat is gereserveerd.
  2. een vergoeding van 15% van de Reserveringswaarde als de annulering plaatsvindt  meer dan 14 dagen (maar minder dan 1 maand) voor het tijdstip waarvoor is gereserveerd.
  3. een vergoeding van 35% van de Reserveringswaarde als de annulering plaatsvindt meer dan 7 dagen (maar minder dan 14 dagen) voor het tijdstip waarvoor is gereserveerd.
  4. een vergoeding van 60% van de Reserveringswaarde als de annulering plaatsvindt meer dan 3 dagen (maar minder dan 7 dagen) voor het tijdstip waarvoor is gereserveerd.
  5. een vergoeding van 85% van de Reserveringswaarde als de annulering plaatsvindt meer dan 24 uur (maar minder dan 3 dagen) voor het tijdstip waarvoor is gereserveerd.
  6. een vergoeding van 100% van de Reserveringswaarde als de annulering plaatsvindt 24 uur of minder voor het tijdstip waarvoor is gereserveerd.
 5. Annulering van een Reservering door de Gast dient schriftelijk te geschieden.
 6. Bij annulering van een onderdeel van een Reservering door een Groep of één of meer Individuen zijn de respectievelijke onder lid 3, dan wel onder lid (4) van dit artikel genoemde vergoedingen verschuldigd, met betrekking tot het deel van de Reserveringswaarde dat ziet op het geannuleerde onderdeel. 
 7. Er is geen vergoeding verschuldigd voor een deel van de Reserveringswaarde indien en voor zover de annulering van een onderdeel van een Reservering ziet op een vermindering van het aantal Gasten en de vermindering van het aantal Gasten niet meer is dan 10% van het totale aantal Gasten op de Reservering, tenzij dat onderdeel van de Reservering niet uiterlijk 14 dagen voor het tijdstip waarvoor is gereserveerd is geannuleerd. 
 8. Bedragen die De Hoge Veluwe aan derden (leveranciers) is verschuldigd in verband met de (geheel of gedeeltelijk) geannuleerde Reservering, dienen in beginsel altijd volledig door de Gast te worden vergoed bovenop de onder lid 3, dan wel onder lid 4 van dit artikel verschuldigde bedragen, tenzij De Hoge Veluwe anders beslist.
 9. In geval van een No-show en/of bij het niet (volledig) benutten van een overeengekomen dienst op basis van een Reservering is de Gast de volledige Reserveringswaarde aan De Hoge Veluwe verschuldigd.

Art. 16 Annulering van een Aankoop of Reservering door De Hoge Veluwe

 1. Het kan helaas gebeuren dat De Hoge Veluwe Aankopen en/of Reserveringen (op het laatste moment) moet annuleren. De Hoge Veluwe streeft ernaar dit zo min mogelijk te laten voorkomen. Dit artikel is van toepassing op Aankopen en/of Reserveringen die geheel of gedeeltelijk door De Hoge Veluwe worden geannuleerd, waartoe zij te allen tijde is gerechtigd zonder dat enige vergoeding aan de Gast verschuldigd is, behoudens voor zover hierna anders is bepaald.
 2. Indien de Aankoop of Reservering bestaat uit Huurproducten, diensten en/of producten met betrekking tot Activiteiten en/of Entreebewijzen, is De Hoge Veluwe in geval van annulering van het betreffende deel van de Aankoop of Reservering door De Hoge Veluwe met betrekking tot het betreffende deel van de Aankoop of Reservering geen (schade)vergoeding verschuldigd, anders dan dat zij de reeds betaalde prijs voor respectievelijk de Huurproducten, de diensten en/of producten met betrekking tot de Activiteiten en/of de reeds betaalde prijs voor de Entreebewijzen zal restitueren, tenzij de Gast akkoord gaat met een andere door De Hoge Veluwe voorgestelde oplossing.
 3. Indien de Aankoop of Reservering bestaat uit Horecadiensten, is De Hoge Veluwe in geval van annulering van het betreffende deel van de Aankoop of Reservering door De Hoge Veluwe met betrekking tot het betreffende deel van de Reservering geen (schade)vergoeding verschuldigd, anders dan dat zij de aanbetaling en/of de reeds betaalde waarborgsom in de zin van artikel 19 (voor zover van toepassing) zal restitueren, tenzij de Gast akkoord gaat met een andere door De Hoge Veluwe voorgestelde oplossing.
 4. De Hoge Veluwe is bovendien altijd gerechtigd de Horecaovereenkomst te annuleren zonder daarvoor enige vergoeding aan de Gast te hoeven betalen, indien De Hoge Veluwe voorafgaand aan of bij de Reservering niet of onjuist is voorgelicht over het karakter van de bijeenkomst en zij de Horecaovereenkomst bij een juiste voorstelling van zaken over het karakter van de bijeenkomst de Horecaovereenkomst niet zou zijn aangegaan. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid na aanvang van de betreffende bijeenkomst, is de Gast verplicht tot betaling van de tot dat moment genoten etenswaren en dranken. De Gast blijft gehouden de volledige vergoeding voor de (zaal)ruimte en/of terreinen als onderdeel van de Reservering te betalen.

Art. 17 Handhaving

 1. Een ieder die handelt in strijd met dit reglement, kan door het personeel van De Hoge Veluwe zonder voorafgaande waarschuwing:
  a.   een voor onmiddellijke opeising vatbare geldboete van maximaal EUR 100,-- per overtreding opgelegd krijgen;
  b.   de toegang tot het Park worden geweigerd; dan wel
  c.   uit het Park worden verwijderd zonder dat enige vergoeding verschuldigd is, onverminderd andere rechten van De Hoge Veluwe op grond van de Wet.
 2. Voorts is het personeel van De Hoge Veluwe bevoegd om:
  a.   aanwijzingen te geven aan Gasten;
  b.   entreebewijzen in te nemen; en
  c.   niet toegestane goederen van Bezoekers in bewaring te nemen voor de duur van hun bezoek aan het Park.
 3. Dit reglement laat de bevoegdheden van buitengewoon opsporingsambtenaren onverlet.

Art. 18 Totstandkoming/inhoud Reserveringen

 1. Alle door De Hoge Veluwe gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van Reserveringen tussen De Hoge Veluwe en de Gast zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”.

Art. 19 Verplichtingen De Hoge Veluwe bij een Reservering

 1. In geval van een Reservering voor Horecadiensten in het Parkrestaurant of de Theekoepel, is De Hoge Veluwe verplicht de eventueel afgesproken faciliteiten beschikbaar te stellen op het tijdstip dat is overeengekomen en, op de wijze zoals dat in het Parkrestaurant of de Theekoepel gebruikelijk is, de eventueel overeengekomen hoeveelheid etenswaren en dranken te verstrekken in de gebruikelijke kwaliteit.
 2. In geval van een Reservering voor Horecadiensten waarbij sprake is van zaal- en/of terreinhuur, zal De Hoge Veluwe in beginsel de betreffende ruimte/het terrein ter beschikking te stellen zoals overeengekomen. De Hoge Veluwe is echter gerechtigd een ander(e) ruimte/terrein ter beschikking te stellen, tenzij dat kennelijk als onbillijk en bezwaarlijk moet worden beschouwd, in welk geval de Gast het recht heeft de Reservering wat betreft de zaal- en/of terreinhuur te ontbinden. Een verschil in huurprijs ten voordele van de Gast indien een ander(e) ruimte/terrein ter beschikking wordt gesteld zal door De Hoge Veluwe worden vergoed aan de Gast. De Hoge Veluwe is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg het ter beschikking stellen van een ander(e) ruimte/terrein.
 3. De Hoge Veluwe is gerechtigd om de Horecadienst niet te verlenen, dan wel te staken, dan wel de Horecaovereenkomst te ontbinden, als de Gast zich niet gedraagt conform de (fatsoens)normen die in het Park gelden of op andere wijze in strijd handelt met het reglement.
 4. De Hoge Veluwe is gerechtigd, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, de Reservering wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden, nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden met het ter plaatse bevoegd gezag.

Art. 20 Aanbetaling en waarborgsom bij een Reservering

 1. De Hoge Veluwe is gerechtigd van de Gast een aanbetaling te vragen voor een Reservering. De hoogte van de aanbetaling bedraagt bij een Consument maximaal de helft van de Reserveringswaarde. Indien de aanbetaling niet binnen de daartoe gestelde termijn is voldaan, is De Hoge Veluwe gerechtigd de Reservering te doen vervallen zonder dat zij de Gast een nadere termijn voor het voldoen van de aanbetaling hoeft te geven en zonder dat enige (schade)vergoeding aan de Gast verschuldigd is.
 2. Tijdens uitvoering van de Horecaovereenkomst is De Hoge Veluwe op ieder moment bevoegd van de Gast een waarborgsom te verlangen ter zekerheid van voldoening van de rekening door de Gast. De Hoge Veluwe is bevoegd (een deel van) de rekening met de betaalde waarborgsom te verrekenen. Enig overschot zal worden terugbetaald aan de Gast.

Art. 21 Omzetgarantie bij een Reservering

 1. In het geval de Gast een Omzetgarantie heeft afgegeven als onderdeel van een Reservering, is de Gast verplicht tenminste het daarin bepaalde bedrag aan De Hoge Veluwe te betalen.

Art. 22 Betaling bij een Reservering

 1. De Gast is gehouden de in de Reservering bepaalde prijs te betalen. Wijzigingen in het btw-tarief zullen altijd aan de Gast worden doorberekend. Zonder een afwijkende schriftelijke afspraak, dient de Gast de rekening te betalen op het moment dat deze aan hem wordt gepresenteerd.
 2. Indien voor een rekening lager dan EUR 250,- een factuur wordt opgemaakt en verzonden, is De Hoge Veluwe gerechtigd EUR 20,- aan administratiekosten in rekening te brengen. De beslissing een factuur op te maken staat ter vrije bepaling van De Hoge Veluwe en een verzoek daartoe van een Gast mag te allen tijde door De Hoge Veluwe worden geweigerd.
 3. Betaling van facturen geschiedt binnen 14 dagen. Bij uitblijven van tijdige betaling is de Gast in gebreke zonder dat een ingebrekestelling is vereist en is vanaf die datum de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening. In geval van een niet-Consument is de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 4. Alle door De Hoge Veluwe ter incasso gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten in verband met een te late betaling door een niet-Consument, komen voor rekening van de Gast, met een minimum van EUR 150,- (exclusief btw).

Art. 23 Overmacht

 1. Indien De Hoge Veluwe door overmacht, al dan niet tijdelijk, geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen kan voldoen bestaat er geen recht op restitutie en/of (schade)vergoeding.
 2. Onder overmacht wordt in dit reglement verstaan, naast hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet:
  alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Hoge Veluwe geen invloed kan uitoefenen, en waardoor De Hoge Veluwe niet in staat is haar verplichtingen, al dan niet tijdelijk, (geheel of gedeeltelijk) na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: brand, natuurverschijnselen, stroomuitval, storingen, ongeval, ziekte, pandemie, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

Art. 24 Privacy

 1. De Hoge Veluwe respecteert de privacy van de Bezoekers. In de Privacyverklaring van De Hoge Veluwe heeft De Hoge Veluwe uiteengezet hoe de persoonsgegevens van de Bezoekers worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is van deze persoonsgegevens, welke rechten de Bezoeker heeft en waar de Bezoeker terecht kan om deze rechten uit te oefenen of om een vraag te stellen over het onderwerp privacy. Deze Privacyverklaring is te raadplegen en te downloaden via: https://www.hogeveluwe.nl/nl/privacyverklaring.   

Art. 25 Jaarkaart

 1. De Jaarkaart geldt als een abonnement en geeft toegang tot het Park als Bezoeker gedurende de openingstijden.
 2. De Jaarkaart moet bij de entree van het Park aan de portier worden getoond als bewijs van een geldig abonnement.
 3. De Jaarkaart is strikt persoonlijk en dient voorzien te zijn van een foto waarop de houd(st)er van de Jaarkaart duidelijk herkenbaar is. De Jaarkaart is niet overdraagbaar.
 4. De Jaarkaart is geldig vanaf het moment van aankoop tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar. De Jaarkaart wordt na het eerste kalenderjaar stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur, waarbij gedurende de onbepaalde tijd een opzegtermijn geldt die gelijk is aan het restant van de betreffende kalendermaand.
 5. U ontvangt uw Jaarkaart per post uiterlijk 10 werkdagen na aankoop op het bij de aankoop aangegeven adres.
 6. In de eerste 2 weken na aanschaf van de Jaarkaart wordt toegang tot het Park tevens verleend op vertoon van een bijlage bij de bevestigingse-mail, in combinatie met een geldig legitimatiebewijs die overeenkomt met de naam van de houd(st)er van de Jaarkaart.
 7. Bij aanschaf van uw Jaarkaart(en) bent u akkoord gegaan met de automatische incasso van de abonnementskosten voor het betreffende gehele kalenderjaar. Indien de Jaarkaart na het eerste kalenderjaar wordt opgezegd, bestaat er recht op terugbetaling van de abonnementskosten naar evenredigheid van de resterende maanden in het betreffende kalenderjaar.
 8. Eventuele opzegging van de Jaarkaart is mogelijk door de opzegging van de Jaarkaart per e-mail aan ons door te geven via jaarkaart@hogeveluwe.nl onder vermelding van de datum van opzegging (met inachtneming van de opzegtermijn). De Jaarkaart dient na opzegging per post of bij de entree van het Park aan De Hoge Veluwe te worden geretourneerd.
 9. De Hoge Veluwe behoudt zich te allen tijde het recht voor de aankoop van een Jaarkaart te weigeren zonder reden van opgave dan wel te annuleren bij overtreding van het Parkreglement of indien De Hoge Veluwe dit anderszins noodzakelijk acht.
 10. De houd(st)er van de Jaarkaart is verplicht zich desgevraagd te legitimeren bij gebruik van de Jaarkaart. Ter identificatie dient in verband met de controle van de Jaarkaart een hoofddeksel, zonnebril of ander gezicht bedekkend kledingstuk tijdelijk afgedaan te worden. Hierbij wordt de persoonlijke levenssfeer van de Gast gerespecteerd.
 11. Bij overtreding van het Reglement Park of oneigenlijk gebruik van de Jaarkaart is De Hoge Veluwe gerechtigd de Jaarkaart met onmiddellijke ingang en zonder terugbetaling in te nemen en de houd(st)er van de Jaarkaart de toegang tot het Park te ontzeggen.

Art. 26 Overige

 1. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van De Hoge Veluwe. De Hoge Veluwe behoudt zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de Gasten zijn gehouden. De ongeldigheid van enig beding in dit reglement laat de geldigheid van alle overige bedingen onverlet.
 2. Enige vordering van een Gast op De Hoge Veluwe vervalt na verloop van een jaar na het moment waarop deze is ontstaan.
 3. Op alle overeenkomsten met De Hoge Veluwe is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen tussen De Hoge Veluwe en een Bezoeker/Gast die geen Consument is, is de Rechtbank Gelderland bij uitsluiting bevoegd daarvan kennis te nemen.

 

De directie en de medewerkers van De Hoge Veluwe wensen u veel plezier en een prettig verblijf!

Versie mei 2024