Natte hei en vochtig heischraal grasland

ontdek meer

Natte heide en vochtig heischraal grasland kent een begroeiing van gewone dopheide met mossen, grassen (met name pijpestrootje), biezen, zeggen en kruiden.

Op de wat intensiever begraasde delen komt vochtig heischraal grasland voor in plaats van natte heide. Dit bestaat voor een groot deel uit laag blijvend pijpestrootje. Vochtig heischraal grasland is nauw verwant met natte heide en kent dan ook veel dezelfde karakteristieke diersoorten.

Belangrijke toetssoorten voor dit terreintype zijn onder andere de levendbarende hagedis, klokjesgentiaan en het gentiaanblauwtje. Dit terreintype staat door vergrassing onder sterke druk en vaak is kleinschalig plaggen als herstelbeheer een goede maatregel. Daarbij moet worden voorkomen dat ondoorlatende bodemlagen worden doorbroken. Ook maaien in combinatie met extensieve begrazing is een goede methode om dit terreintype in stand te houden.