Het Nationale Park De Hoge Veluwe volstrekt oneens met voorwaardelijke seponering

Maandag 13 november 2023

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft kennisgenomen van de sepotbeslissing van het Openbaar Ministerie. Hoewel het Park een sepot van de strafzaak terecht vindt, is hij het volstrekt oneens met het voorwaardelijke karakter en de motivering ervan. Het Park heeft het Openbaar Ministerie hiervan op de hoogte gesteld.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is, in tegenstelling tot het OM, van mening dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan verstoring van de wolf en dat dit ook niet op feitelijke en juridische gronden is vastgesteld door het Openbaar Ministerie.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe vindt het daarnaast onterecht dat de zaak onder het bereik van het strafrecht is gebracht, omdat de Provincie – de bestuursrechtelijke toezichthouder en autoriteit – hierin het primaat behoort te hebben. De politieke en maatschappelijke discussie over hoe met dit soort kwesties en inherente dilemma's om te gaan, loopt nog volop. Er is dan geen plaats voor het strafrecht.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft zijn standpunt hierover meermaals aan het Openbaar Ministerie kenbaar gemaakt, voor het eerst in maart 2023. Hiermee voorzag het Park het Openbaar Ministerie van de nodige informatie en context in dit verband. De informatie en context zijn echter niet terug te vinden in het dossier van het Openbaar Ministerie en onderzoeksteam.

Met grote verbazing heeft het Nationale Park De Hoge Veluwe dan ook in de recent geopenbaarde Woo-stukken gelezen dat de politie aanvankelijk precies hetzelfde standpunt heeft ingenomen. Uit die stukken blijkt dat de politie al op 6 maart 2023 aan de Provincie heeft verzocht handhavend op te treden tegen het Park, kennelijk omdat dit meer op háár lijn zou liggen. De Provincie heeft daarop aangegeven géén aanleiding te zien voor handhaving, omdat de wolf voldoende migratiemogelijkheden heeft en er daarom geen overtredingen zijn geconstateerd.

Het Openbaar Ministerie en onderzoeksteam hebben nagelaten Het Nationale Park De Hoge Veluwe hiervan op de hoogte te brengen. Zelfs toen het Park precies dezelfde opmerkingen en vragen opwierp. Sterker nog, het Openbaar Ministerie en onderzoeksteam hebben – zonder openheid van zaken te verschaffen – het strafrechtelijk onderzoek voortgezet en het Park lange tijd in het ongewisse gelaten, ondanks herhaalde verzoeken.

Pas recent heeft het Openbaar Ministerie besloten de zaak te seponeren, maar dan wel voorwaardelijk en vanwege 'gewijzigde omstandigheden' in verondersteld strafbaar handelen. Dat vindt Het Nationale Park De Hoge Veluwe volstrekt onbegrijpelijk en onacceptabel, zeker tegen deze achtergrond. Het Park heeft het Openbaar Ministerie hiervan met een brief op de hoogte gesteld. 

 

Foto: Robbert Maas