Het Nationale Park De Hoge Veluwe levert informatie over de wolf aan Europese Commissie

Dinsdag 26 september 2023

De terugkeer van de wolf naar Europese regio's waar hij lange tijd afwezig was leidt steeds vaker tot conflicten. De Europese Commissie roept daarom sinds dit voorjaar lokale overheden en belanghebbenden op om gegevens aan te leveren over de wolvenpopulatie en zijn impact op de natuur, gehouden vee en mensen.

Op basis van de verzamelde gegevens neemt de Commissie een besluit over een voorstel om, waar nodig, de beschermingsstatus van de wolf binnen de EU te wijzigen en het rechtskader te actualiseren om meer flexibiliteit in te voeren in het licht van de ontwikkeling van de soort.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe erkent de problematiek die de komst van de wolf met zich mee brengt en maakt gebruik van de mogelijkheid om haar zienswijze over te brengen en relevante informatie aan te leveren. De gegevens over grote schade aan dier- en plantpopulaties binnen de diverse habitattypen en de daarmee gepaard gaande aantasting van de biodiversiteit in het Park als gevolg van de komst van de wolf, zijn aan de Europese Commissie overgebracht middels onderstaande brief en bijlagen. Ook de zorgen rondom de benadering van bezoekers door wolven worden via deze brief gedeeld.

Aansporen tot actie

Het Nationale Park De Hoge Veluwe spoort de Europese Commissie aan om actie te ondernemen om haar en andere grondeigenaren beter in staat te stellen de beschermde habitats, fauna en flora daadwerkelijk actief te beheren en beschermen.

Wolf data collection
Annex 1a to views letter
Annex 1b to views letter
Annex 1c Assistence presence wolves
Annex 2a to views letter
Annex 2b to views letter
Annex 3 to views letter