Start beheer open terreinen

Vrijdag 01 september 2023

In augustus zijn we gestart met het beheer van de open terreinen in het Deelense Veld. De open terreinen in het Park zijn opgedeeld in drie delen, waarbij we elk jaar in een ander deel komen. Elke drie jaar komen we dus terug in hetzelfde gebied. Voor dat jaar kijken we welke kleinschalige beheermaatregelen nodig zijn om het gebied en de leefomgeving voor soorten te behouden en te verbeteren.

Groeiplekken voor de klokjesgentiaan

De klokjesgentiaan is een bloemensoort die met name groeit op vochtige plekken, in het Park komen ze vaak voor in de buurt van vennen. De klokjesgentiaan ontkiemt het beste op een kale bodem met vochtige omstandigheden. De zaden van de klokjesgentiaan zijn zwaar en verspreiden zich daarom niet erg ver. Wanneer de begroeiing rondom de klokjesgentianen zeer dicht is, zullen de zaden niet snel ontkiemen en kan de klokjesgentiaan op deze plek verdwijnen.

De klokjesgentiaan is de waardplant voor de zeldzame vlindersoort het gentiaanblauwtje. De vlinders leggen hun eitjes op deze plant en de rupsen van deze vlindersoort eten van deze waardplant. Veel vlinders maken gebruik van een waardplant die vaker voorkomt of van verschillende soorten. Het gentiaanblauwtje heeft het wat lastiger aangezien de klokjesgentiaan zijn enige waardplant is. Voor het behoudt van deze vlinder is het dus van belang dat er voldoende klokjesgentianen in het Park aanwezig zijn. Met gericht natuurbeheer helpt het Park deze plant én deze zeldzame vlinder in stand te houden. Dit doen we door elk jaar te kijken of we in het Park rondom één ven kleinschalig handmatige beheermaatregelen kunnen uitvoeren om de klokjesgentiaan en het gentiaanblauwtje te helpen. We maaien hiervoor rondom de vennen, maar niet op de plek waar de klokjesgentianen al staan.

In het Deelense Veld komen op meerdere plekken klokjesgentianen voor. Rondom deze locaties voeren we kleinschalige maatregelen uit. Dit jaar hebben we een maaistrook gemaakt tussen twee vennen in het zuiden van het Deelense Veld. Vorig jaar hebben we dit al gedaan bij de Wolfskuilen. Deze plekken zien er na het maaien erg kaal uit, maar we zien na een jaar dat deze stroken er al heel mooi uitzien. Ook komen er al klokjesgentianen met eitjes van het gentiaanblauwtje voor op deze maaistrook. We zien dus dat deze maatregel zin heeft voor de verspreiding van de klokjesgentiaan en het gentiaanblauwtje. In aanvulling op de natuurlijke verspreiding van de zaden van de klokjesgentiaan gaan we in het najaar ook wat zaden verzamelen en deze aanvullend uitstrooien over de maaistroken.  

Verwijderen van berkenbomen en opslag

Een van de maatregelen die we nemen is het verwijderen van jonge berken bij het Deelense Was. In 2013/2014 hebben we om de hydrologie van dit gebied te herstellen het fietspad bij het Deelense Veld verlegd en is het grove dennenbos weggehaald.

In dit gedeelte is er na die tijd veel berkenopslag ontstaan. In 2019 zijn we gestart met het verwijderen van een deel van deze opslag. Vorig jaar hebben we ook nog een deel weggehaald en de rest wordt dit jaar verwijderd. Ook de dennenopslag van het Deelense Veld, tussen de Heiweg en het fietspad wordt met een bosmaaier weggehaald. Tevens wordt bij Karitzkyweg op een paar plekken opslag van de berk verwijderd om het landschap open te houden.

Maaien en plaggen van de open terreinen

Naast de bovenstaande beheermaatregelen die we toepassen, gaan we ook maaien en de gemaaide vegetatie afvoeren bij de Biezenakker. Hier is in 2016 al gemaaid, waardoor de vegetatie opener is geworden. Wel staat er nog veel pijpenstrootje. Er wordt hier opnieuw gemaaid, zodat er minder pijpenstrootje staat, op plekken waar dophei staat wordt er niet gemaaid. De dophei willen we graag behouden.

Ook op andere locaties wordt er diepgemaaid om de eentonige begroeiing van het pijpenstrootje te doorbreken, na het diepmaaien wordt er kalk en steenmeel gestrooid om de verzuring tegen te gaan.

Tenslotte wordt er kleinschalig geplagd bij het stuifzand op de Deelense Start. Hier is het stuifzand dichtgegroeid, terwijl dit aangewezen is als Natura 2000 habitattype zandverstuiving. Om de verstuiving weer opgang te helpen wordt hier een smalle strook zand met mossen geplagd.

Doel van de beheermaatregelen open terreinen

De kleinschalige maatregelen die we toepassen zijn allemaal om de landschappen en de leefgebieden voor de soorten die hier voorkomen te verbeteren. Als we niets doen zullen de open terreinen in het Park dichtgroeien en/of heel eentonig worden. Gevarieerde landschappen zijn niet alleen mooi om te zien, maar ook zeer goed voor de biodiversiteit.