Fauna-inventarisatie voor de houtoogst

Zondag 31 juli 2022

Jaarlijks worden er verschillende houtpercelen in het Park gedund, wat inhoudt dat er bomen worden gekapt. Door deze bomen weg te halen, komt er meer licht op de bodem van het bos en krijgen jonge bomen en struiken de kans om zich te ontwikkelen. Voor de houtoogst wordt er niet alleen gekeken naar welke bomen weggehaald moeten worden voor de natuurlijke groei en biodiversiteit, maar ook naar welke dieren er in leven in dat stuk van het Park. Door middel van een inventarisatie brengen de vrijwilligers van de Faunawerkgroep van De Hoge Veluwe de dieren die in en rondom de bomen leven in kaart. De vrijwilligers inventariseren  onder andere roofvogelnesten, boom- en spechtenholten, mierennesten en grondholen voor de das en de vos. Tijdens de inventarisatie hebben zij onderzoek gedaan naar het aantal houtsnippen in het Park.

Houtsnippen

De houtsnip is een unieke steltloper, omdat hij in het bos leeft. De vogel leeft met name in naald- en loofbossen en heeft een perfecte camouflage voor het bos. Er wordt vermoed dat de houtsnippen die in Nederland broeden overwinteren op de Britse eilanden en Zuidwest-Europa. Houtsnippen uit Noord- en Oost-Europa overwinteren in Nederland. Als het (lang) vriest, trekken deze vogels naar de Waddeneilanden en de westkust.

Inventarisatie houtsnip

Aangezien er weinig tellingen zijn gedaan van de houtsnip in de winter en er dus nog weinig bekend is, is de Faunawerkgroep onderzoek gaan doen naar het aantal houtsnippen in het Park. Bij de inventarisatie van de houtpercelen hebben zij het aantal houtsnippen geteld, zodat op basis hiervan een schatting gemaakt kan worden van de totale aanwezigheid van deze vogel in de bossen van De Hoge Veluwe.

Opzet onderzoek

Van december 2020 tot maart 2021 is het aantal houtsnippen geteld dat voorkwam op de houtpercelen die de vrijwilligers inventariseerden. In totaal hebben zij 103,9 ha geïnventariseerd op zeventig percelen. De meeste houtoogstpercelen zijn één keer geïnventariseerd (80,8 ha) en aantal percelen (32,1 ha) zijn twee keer geïnventariseerd. De percelen bestonden uit 67,1% naaldbos, 27,7% uit loofbos en 5,3% uit gemengd loof- en naaldbos.

Resultaten inventarisatie houtsnip

In totaal zijn er elf houtsnippen geteld op de bospercelen (103,9 ha) in de periode december 2020 tot maart 2021. In het naaldbos (65,2 ha) werden acht houtsnippen geteld. In het loofbos (34,4 ha) werden twee houtsnippen geteld. Bij het gemengde loof- en naaldbos werd er één houtsnip geteld. In Het Nationale Park De Hoge Veluwe is 1.560 ha bos.Volgens de telling met een dichtheid van 0,11 houtsnip per ha, zouden er volgens het onderzoek 165 houtsnippen in het Park moeten zijn tijdens de winter. De temperatuur kan invloed hebben op het aantal houtsnippen in het Park. Door een aantal jaren tijdens de inventarisatie van de houtoogstpercelen het aantal houtsnippen te tellen, kan er een betere schatting gemaakt worden van het aantal houtsnippen in het Park en het verschil in aantal bij verschillende bostypen.