Hoge Veluwe Landschapssymposium

Dinsdag 28 februari 2023

Integrale benadering op landschapsschaal in het terreinbeheer

Op 24 maart 2023 organiseert Het Nationale Park De Hoge Veluwe het 3e Hoge Veluwe Symposium. Het thema is ditmaal de integrale benadering op landschapsschaal in het terreinbeheer. Een hele mond vol. Maar wat is integraal? Onder integraal verstaan we dat er vanuit verschillende invalshoeken gekeken wordt; dat verschillende elementen en facetten in samenhang bekeken worden. Ook natuurbeheerders en landgoedeigenaren hebben te maken met steeds meer functies, factoren, partijen en belangen. Met integraal bedoelen we in dit geval ook de wisselwerking tussen aarde, mens en natuur. Het gaat om het samenspel tussen landschap (bodem, water, geomorfologie); de invloed van de mens (cultuurhistorie) en de natuur (natuurlijke processen). Dat vraagt om een visie op een hoger schaalniveau: op landschapsschaal. Denk aan een samenhangende analyse van de opbouw- en ontstaansgeschiedenis van het landschap; een landschapsecologische systeemanalyse en een gebiedsgerichte benadering. Ook de relatie met de omgeving speelt een rol.

Samenwerking met Kenniscentrum Landschap

Eén van de initiatiefnemers van dit Hoge Veluwe Landschapssymposium is prof. dr. ir. M. (Theo) Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoofd van het Kenniscentrum Landschap RUG. Zijn werk kenmerkt zich door een brede interdisciplinaire benadering van cultuurhistorische, aardwetenschappelijke en ecologische concepten en methoden. Waar mogelijk zet hij zich in om deze kennis toepasbaar te maken voor de praktijk van natuur- en landschapsbeheer, erfgoedzorg, ruimtelijke ordening en waterbeheer. Theo Spek was de afgelopen 12 jaar lid van de Raad van Toezicht van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. In dat licht is de samenwerking voor dit Hoge Veluwe Landschapssymposium zeer passend.

Voorbeelden uit de praktijk

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden uit het terreinbeheer in Vlaanderen en Nederland delen de verschillende sprekers hun kennis en ervaring met integrale benadering op landschapsschaal. Drs. Jan Bastiaens, erfgoedonderzoeker van het Agentschap Onroerend Erfgoed te Brussel, gaat in het op erfgoedbeleid en het samenspel tussen cultuurhistorie en natuur in Vlaanderen. Drs. Ing. Jori Wolf, programmaleider nationale parken bij Staatsbosbeheer, laat zien wat we kunnen leren van 15 jaar ervaring met integrale aanpak in Nationaal Park Drentse Aa. Dr. André Jansen, senior onderzoeker bij Stichting Bargerveen, gaat in op de samenhang tussen cultuurhistorie en natuur vanuit zijn betrokkenheid bij onderzoek en beheer in Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Vragen en discussie (interactie)

Tijdens het symposium is er ruimte voor interactie. De dagvoorzitter Marlies Claasen zal aan de hand van vragen aan Theo Spek en gedeputeerde Peter Drenth het thema inleiden. Na elke presentatie is er gelegenheid voor vragen en discussie. Theo Spek zal het symposium afsluiten met een reflectie op de presentaties, vragen en discussie vanuit zijn eigen kennis en ervaring als wetenschapper en vanuit zijn betrokkenheid bij het Park. Het symposium is zowel fysiek als online bij te wonen. In beide gevallen is het mogelijk vragen te stellen en inbreng te leveren in de discussie.   

Meer informatie en aanmelden